CAPEENPURON

Hankekuvaus ja aikataulu

Prototyyppi uusien alueiden luomiseen

Capeenpuro on 1920-​luvulla kaivettu, noin kilometrin pituinen kalanviljelylaitoksen vedenottokanava, jonka luonnonmukaistamisen suunnittelu käynnistyi kesällä 2021. Vuosia poissa käytöstä olleesta kanavasta muokataan luonnonuomaa jäljittelevä, mutkainen ja monimuotoinen taimenen kutupuro. Samalla kalanviljelylaitoksen vanhoista altaista tehdään monimuotoinen kosteikkoalue. Hankkeen tavoitteena on tarjota uutta lisääntymis- ja elinaluetta järvitaimenelle ja muulle eliöstölle.

Hanke on monilta osin ainutlaatuinen ja mittava. Taustalla ei ole velvoitteita tai patoa, sillä lähellä on vapaasti virtaava kalojen vaellusreitti – siispä ainoa motiivi hankkeen toteuttamiseen on uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen. Capeenpuroa ei ole luonnontilaisena purona ollut ennen hanketta olemassakaan. Uuden virtavesielinympäristön luominen on Suomessa uutta, eikä vastaavaa vedenottokanavan luonnonmukaistamista ole tiettävästi aiemmin tehty. Hankkeeseen sisällytetään laajaa ja monivuotista seurantaa, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa kunnostus-, ennallistamis- ja luonnonmukaistamismenetelmien kehittämisen tueksi.

Työn hedelmää Capeenpurolla.

Hankkeen alullepanija on alueen omistava R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö, joka vastaa rahoituksen keräämisestä ja rahoittaa hanketta myös itse. Suunnitelman laati Interenv Oy ja suunnittelua koordinoi Suomen vesistösäätiö. Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston tutkijat tekevät alueella kartoituksia ja seurantaa.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ideointi alkoi vuonna 2020. Varsinaisesti hanke käynnistyi vuonna 2021 mittauksilla, kartoituksilla ja hankesuunnitelman tilaamisella. Samana vuonna kartoitettiin lisäksi alueen kalasto sekä luotiin hankkeelle verkkosivut ja viestintäkanavat. Hankkeelle perustettiin niin ikään ohjausryhmä.

Vuonna 2022 keskityttiin kouluyhteistyön suunnitteluun ja hankkeesta tiedottamiseen. Lisäksi avattiin rahoitushaku ELY-​keskuksille, yrityksille, säätiöille ja yksityisille tahoille.

Rakennus- ja luonnonmukaistamistyöt alkoivat vuonna 2023. Rakennettavana oli kaksi siltaa, varsinainen purouoma sekä läheinen kosteikkoalue. Työt on määrä saada päätökseen vuonna 2024, minkä jälkeen alueella tehdään tiivistä seurantaa.