Pienvedet tarvitsevat apua

Pienimmät vetemme - lähteet, purot, norot ja lammet -  voivat huonosti. SYKEn tuoreen paikkatietoaineistoihin perustuvan arvion mukaan Suomen pienvedet ovat laaja-​alaisesti heikossa tilassa. Myös valtakunnallisen uhanalaisuusarvion mukaan pienvedet ja niiden lajisto on uhanalaistuneet koko Suomessa suunnan ollessa monilta osin heikkenevä.


Pienvesien uhanalaistumiseen ovat johtaneet mm. maa- ja metsätalous, vesirakentaminen ja vesistöjen rehevöityminen. Myös ilmastonmuutos ja vieraslajit uhkaavat pienvesiä. Pienvesien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi on niiden suojelua lisättävä ja otettava ne nykyistä paremmin huomioon esimerkiksi hakkuissa ja rakentamisessa.

 

Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä voidaan kunnostaa ja ennallistaa, joilla tarkoitetaan usein samaa asiaa. Ennallistamisessa on tavoitteena palauttaa pienvesi ja sen lähiympäristö mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Kunnostaminen puolestaan voi tarkoittaa myös esimerkiksi virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista.

 

 Vesiekosysteemi on herkkä kokonaisuus ja toimenpiteitä suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihin. Alueelliset ja valtakunnalliset vesistökunnostuksen toimijat on listattu Vesistökunnostusverkoston sivuille (vesi​.fi).


Pienvesien ennallistamisesta voit lukea lisää alla olevista oppaista. 

Lähteiden ennallistaminen

Purojen kunnostaminen

Lampien ennallistaminen

Lampien tilaa voidaan parantaa pitkälti samoin menetelmin kuin pienten järvien. Lampia ennallistetaan myös soiden ennallistamisen osana.

→  Madaltuneen lammen ennallistaminen (Kemppi 2023) »

→  Ojitettujen soiden ennallistamisopas, osa 2 (Aapala ym. 2013) »

→  Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010) 

Fladojen ja kluuvien ennallistaminen

Pienvedet  ja niiden lajisto ovat tärkeä osa monimuotoista luontoa. Pienvesillä on merkittävä vaikutus veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan, sillä ne kytkevät erilaiset ympäristöt toisiinsa.  Pienvesien tilan parantaminen on merkittävä osa mm. EU:n biodiversiteettistrategianvesipolitiikan puitedirektiivin ja siihen liittyvän kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden toimeenpanoa.