Tullaan tutuiksi

Oppiminen ja osallisuus avaimina pienvesien tilan parantamiseen

Ajoitus 1.5.2024 - 30.4.2025

Vaihe Hanke on käynnissä

Tavoitteet 1) Lisätä tietoa ja tietoisuutta pienvesistä, niiden tunnistamisesta, suojelusta ja ennallistamisesta sekä niiden merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille, 2) lisätä kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia pienvesien tilan parantamiseen, 3) rakentaa yhteiskunnallista toimintaa, yhteistä hyvää ja yhteisöllisyyttä vesiensuojelun ympärille ja sitä kautta parantaa Suomen pienvesien tilaa.

Rahoittaja Tradekan säätiö

Yhteyshenkilö Liisa Hämäläinen

Tieto ja omakohtaisuus avaimina muutokselle

Tullaan tutuiksi -hanke lisää popularisoidun tutkitun tiedon ja siitä viestimisen avulla ymmärrystä pienvesistä, niiden tilan parantamisesta, merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja sitä kautta ihmisen hyvinvoinnille. Hankkeella vahvistetaan suomalaisten osallisuutta vesiensuojelun toimijoina, lisätään tärkeitä merkityksellisyyden kokemuksia ja rakennetaan yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteistä hyvää pienvesiemme tilaa parantamalla. 

Suuri osa maamme pienvesielinympäristöistä on kärsinyt tai tuhoutunut ihmisen toiminnan, kuten maa- ja metsätalouden sekä rakentamisen seurauksena. Esimerkiksi Etelä-​Suomessa kaikki lähteikkö- ja puroluontotyypit ovat uhanalaisia.

Arvokkaita pienvesiä ei välttämättä tunnisteta eikä tiedetä, miten ne pitäisi maankäytössä huomioida. Läheskään kaikkia pienvesiä ei löydy kartalta. Pienvesien suojelutilanteen parantamisessa ensiarvoisen tärkeää on lisätä tietoa niiden merkityksestä osana suomalaista luontoa, sekä niiden tunnistamisesta, suojelusta ja ennallistamisesta.

Sopivassa muodossa olevan tiedon lisäksi omakohtaisuus ja tunne lisäävät kiinnostusta pienvesiä kohtaan ja toimivat avaimina ihmisen toiminnan muutokselle. Pienvedet ilmentävät ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden kautta myös globaalien ympäristöongelmien, kuten luontokadon ja ilmastonmuutoksen, hahmottuminen ja niihin tarttuminen helpottuu.

Mitä teemme?

  • Osallistutaan vuorovaikutteisiin kaikille avoimiin oppimistilaisuuksiin ja jaetaan niissä pienvesitietoisuutta sekä kuullaan osallistujien omia kokemuksia ja tarinoita pienvesiin liittyen.
  • Tuotetaan pienvesiin liittyvää kansalaisille suunnattua opasmateriaalia ja viestitään siitä laajalle kohderyhmäjoukolle.
  • Materiaalit tallennetaan Mappaan, joka on kaikille avoin ympäristöviestinnän tietopankki.

Hanketta rahoittaa Tradekan säätiö. Se tekee yhteistyötä Suomen vesistösäätiön toteuttaman ja Wihurin säätiön rahoittaman Minustako Vesiensuojelija -hankkeen kanssa. Lisäksi hanke tukee vuonna 2025 toteutettavaa Yhdessä pienten puolella -hanketta, joka valittiin Partioaitan vuoden 2024 Ympäristöbonus-kohteeksi.