Parannamme  vesistöjen tilaa ja huolehdimme niiden kestävän käytön mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa.

Säätiö

Tavoitteena hyvinvoivat vedet

Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen sisävesiluonnon - järvien, jokien ja pienvesien - tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Edistämme vesien käytön kestävyyttä, suojelua ja kunnostusta Suomessa siten, että puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta ja olemme poliittisesti sitoutumattomia. 

Välitämme tietoa ja pidämme yllä keskustelua Suomen vesistöistä kotimaassa ja kansainvälisesti. Teemme vesien tilan parantamiseen liittyvää yhteistyötä ja luomme väyliä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen.

Toimimme sekä ulkopuolisen hankerahoituksen varassa että lahjotusvaroin. Tällä hetkellä emme pysty suoraan rahoittamaan kunnostushankkeita tai toimijoita.

» Suomen vesistösäätiön säännöt

» Rahankeräysluvat

» Toimintakertomus 2022

» Toimintakertomus 2023

teemat

Vesistöjen suojelua, kunnostusta ja kestävää käyttöä

Suomessa on maailman runsaimmat ja puhtaimmiksi mielletyt vesivarat. Hyvinvoivat vedet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, perattuja virtavesiä ja padottuja koskia. Kirkkaiden selkävesien on havaittu tummentuvan ja pienvedet -lähteet, purot ja norot - ovat hälyttävän heikossa tilassa.

Suomen vesistösäätiön toiminnan keskeisiä teemoja ovat kestävän maan- ja vesienkäytön edistäminen, arvokkaimpien vesi- ja ranta-​alueiden suojelun tehostaminen ja heikentyneiden vesistöjen kunnostamisen lisääminen.

Vesien kestävä käyttö

Vesistön tilan heikkenemisen syy löytyy useimmiten sitä ympäröivän maan käytöstä. Vesien kestävä käyttö tarkoittaa valintoja, jotka takaavat vesivarojen säilymisen myös jälkipolville.

Vesistöjen suojelu

Suomen luonto köyhtyy. Lähes puolet sisävesi- ja rantaluontotyypeistämme on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäväksi. Vesistöjen suojelu on myös varautumista ilmastonmuutokseen.

Vesistöjen kunnostus

Lisääntyneet sinileväkukinnat, rantojen umpeenkasvu ja kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristöjen katoaminen ovat esimerkkejä ongelmista, joita voidaan ratkaista kunnostamalla.

Viestintä ja yhteistyö

Uusien ratkaisujen ja toimintatapojen löytäminen, tiedonkulun parantaminen ja sektorirajat ylittävien hankkeiden rakentaminen ovat tehtäviä, joihin voimme tarttua - yhdessä.

Tiimi

Tietoa meistä

Tiimillämme on pitkä kokemus työskentelystä vesien tilan parantamisen parissa ympäristöhallinnossa, tutkimusmaailmassa ja osana kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita. Monipuolinen työkokemuksemme ja laajat verkostomme auttavat meitä toiminnassamme puhtaiden vesien puolestapuhujana. Tiimimme kuuluu vapaaehtoiset asiantuntijamme, jotka tekevät arvokasta työtä säätiömme tukena. 

Heli Heinonen
Toimitusjohtaja, tradenomi (YAMK)

Liisa Hämäläinen
Sisältöjohtaja, agrologi (AMK), FM akvaattiset tieteet

Auri Sarvilinna
Perustaja, hallituksen puheenjohtaja, FT ekologia ja evoluutiobiologia

Karoliina Vilander
Vesiviisaus-​hankkeen vetäjä, palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun asiantuntija, TaM

Vilma Kaukavuori
Viestinnän harjoittelija

Vapaaehtoiset vesien puolestapuhujat

Timo Huttula
Vesistöpaneelin puheenjohtaja, professori, FT

 

Markku Marttinen
Vesistöpaneelin varapuheenjohtaja, hydrobiologi

 

Neuvonantajat

Asiantuntijat toiminnan tukena

Neuvonantajiemme pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus tuo arvokasta näkemys- ja tietopohjaa toimintamme tueksi. Neuvonantajisto auttaa säätiömme tien viitoittamisessa ideoiden ja arvioiden päämääriämme ja keinoja niiden saavuttamiseksi. 

Lea Kauppi
Erityisasiantuntija, SYKE

 

Janne Kotiaho
Ekologian professori, Jyväskylän yliopisto

 

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen, Marttaliiton hallituksen pj.

 

Jukka Koski-​Vähälä
Toiminnanjohtaja, Savo-​Karjalan vesiensuojeluyhdistys

 

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja, Punda Brands Oy