Verkostot vesille

Tiiviimpää vuoropuhelua vesialan oppilaitosten ja työelämän välille

Ajoitus 1.4.2024 - 31.3.2026

Tavoitteet 1) Parantaa jatkuvan oppimisen edellytyksiä vesialalla, 2) lisätä helposti saatavilla olevaa koulutustarjontaa, 3) lisätä vesialalle suuntautuvien motivoituneiden ja osaavien työntekijöiden määrää. 

Rahoittajat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Yhteistyökumppanit Suomen ympäristöopisto Sykli, Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö Liisa Hämäläinen

Tieto ja osaaminen kiertoon

Verkostot vesille-​hanke vastaa vesialan osaamis- ja rekrytointitarpeisiin.  Hankkeessa lisätään jatkuvaan oppimiseen soveltuvaa koulutustarjontaa, rakennetaan vesialan jatkuvan oppimisen verkosto ja kehitetään avoimesti saatavilla olevia vesialan koulutuskokonaisuuksia. Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI ja osatoteuttajia ovat Savonian ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Suomen vesistösäätiö.


Suomen vesistösäätiö rakentaa hankkeessa verkostoa, joka tuo yhteen vesialan koulutustoimijoita, työelämän edustajia ja koulutettavia. Verkostoitumisen tavoitteena on edistää koulutusta järjestävien tahojen vuoropuhelua, parantaa ja yhdenmukaistaa koulutuksen sisältöjä, tehostaa materiaalien yhteiskäyttöä ja lisätä yhteistyötä eri oppilaitosten välillä. Lisäksi Suomen vesistösäätiö suunnittelee ja rakentaa mentoriohjelmakonseptin vesiensuojelun ja -kunnostuksen toimialalle. Sen tavoitteena on parantaa oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ja helpottaa alalle työllistymistä.

Mitä teemme?

  • Perustamme verkoston, joka lisää vesialan  oppilaitosten, vesihuoltolaitosten, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä.
  • Kehitämme vesiensuojelualan mentoriohjelman lisäämään työelämälähtöisyyttä ja hiljaisen tiedon siirtymistä vesialan opetuksessa. 

ajankohtaista

Yhteistyössä