Blogi 1: Suomen vesistösäätiö – monimuotoisten sisävesien puolestapuhuja

Järvet, kohisevat kosket, kirkkaat vedet ja kesämökit ovat mielikuvia, jotka kytkeytyvät vahvasti suomalaisuuteen. Vesistömme mielletään puhtaiksi ja hyvinvoiviksi, mutta todellisuus on moniulotteisempi. Maassamme on kymmeniätuhansia rehevöityneitä järviä, padottuja virtavesiä ja heikossa tilassa olevia pienvesiä. Globaali monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aitoja uhkia myös Suomen sisävesille, joiden luontotyypeistä ja eliölajeista paikoin jopa yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.


Vesiluontotyyppien uhanalaistuminen on monien syiden summa, joista useimmat liittyvät vesiä ympäröivän maan käyttöön. Maan- ja vesienkäyttöä ei voida lopettaa, mutta se voidaan tehdä ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Maaliskuussa 2020 toimintansa aloittaneen Suomen vesistösäätiön keskeisiä teemoja ovat kestävän maan- ja vesienkäytön edistäminen, arvokkaimpien vesi- ja ranta-​alueiden suojelun tehostaminen ja heikentyneiden vesistöjen kunnostamisen lisääminen.

Suomen vesistösäätiön taustalla on yhteinen ja vuosien mittaan jalostunut ajatuksemme siitä, että maamme sisävedet kaipaavat puolestapuhujaa, toimijoiden yhteenkokoajaa ja uusien innovaatioiden mahdollistajaa. Säätiömme edistää suomalaisen sisävesiluonnon - järvien, jokien ja pienvesien - tilan parantamista ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta ja olemme poliittisesti sitoutumattomia.

Tavoitteenamme on yhdistää aiemmin ympäristöhallinnossa saamaamme osaamista uudenlaiseen ajatteluun ja luoda toimintatapoja, joilla yritykset, yhteisöt ja kansalaiset osallistuvat vesistöistä huolehtimiseen nykyistä enemmän. Säätiön perustaminen tuntui ajankohtaiselta ja tarpeelliselta juuri nyt, kun ympäristöasiat ovat saaneet aiempaa enemmän painoarvoa ja yhä useampi taho haluaa tehdä konkreettisia tekoja luonnon hyväksi.

Vesien tilan parantamisessa vastuuta on siirretty valtiolta vesistöjen käyttäjille. Rahoitusta vesien kunnostamiseen on tällä hetkellä historiallisen paljon ja sen suuntaamisessa tiedolla ja kokemusten vaihdolla on tärkeä merkitys. Säätiömme yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä on tiedon ja tietoisuuden lisääminen sekä laaja-​alaisen yhteistyön luominen – asioiden esiintuominen ja edistäminen tiedottamisen, vaikuttamisen ja laajojen yhteistyöhankkeiden avulla. 

Suomen vesistösäätiön taival on vasta alussa ja tulevaisuuden toimintaa suunnitellaan yhdessä tekijöiden kanssa. Pohjimmainen päämäärämme on kuitenkin selvä: haluamme tehdä osamme turvataksemme Suomen ainutlaatuisen vesiluonnon säilymisen myös lapsillemme.

Auri Sarvilinna
Perustaja, hallituksen puheenjohtaja

Liisa Hämäläinen
Toiminnanjohtaja

 

 www​.vesistosaatio​.fi