Tutkimus selvitti eri maiden asenteita ja mahdollisuuksia jokijatkumoiden ennallistamiseen Euroopassa

Patojen ja muiden rakenteiden aiheuttama jokijatkumoiden pirstoutuminen on huomattavan suurta Euroopassa ja lähialueilla. Jokijatkumoiden pirstoutuminen linkittyy vahvasti luonnon monimuotoisuuden hiipumiseen. ECRR:n (European Centre for River Restoration) tuoreessa raportissa kerrotaan Euroopan maiden asennoitumisesta ja mahdollisuuksista jokijatkumoiden ennallistamiseen. Tiedot koottiin eri maiden hallinnoille suunnatulla kyselytutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 29 maata.

Suurimmassa osassa tutkimukseen osallistuneista maista on käytössä jokin jokijatkumoihin liittyvän kansallinen linjaus tai strategia. Viidessä maassa ei ole aiheeseen liittyvää toimintaperiaatetta. Yli 40 prosentissa maista ei ole lakisääteistä velvoitetta nousuesteen poistamiseen esim. vesivoimalaitoksen toimintaluvan päätettyä.

Merkittävimmät kannustimet jokijatkumoiden ennallistamiselle ovat tutkimuksen mukaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD) ja vaelluskalakantojen elvyttämisen tavoitteet. Tähän mennessä toteutetuista jokien kunnostustoimenpiteistä suuri osa liittyy vaelluskalakantojen tilan parantamiseen ohitusuomia rakentamalla ja nousuesteitä poistamalla. Merkittävimmiksi esteiksi kunnostustoimenpiteiden toteuttamiselle nähtiin vesivoimatuotanto ja tulvasuojelu.

Tutkimuksen mukaan sekä tekniset ratkaisut että eri toimijoiden asenteet ovat muuttuneet jokijatkumoiden tilan parantamisen kannalta suotuisaan suuntaan viime vuosien aikana. Työtä on edelleen tehtävänä. Tärkeänä vaikuttamiskeinoina selvityksessä nähdään tietoisuuden lisääminen mm. koulutuksen avulla. Tarpeena on edelleen lisätä eri tahojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jotta yhteinen tavoite vesien hyvästä tilasta voidaan saavuttaa.


Tutustu raporttiin ECRR:n sivulla -> ECRR Technical Newsletter 1