vesistopaneeli-kuvake

tulokset

Vesistöpaneelin kyselyn tulokset ja yhteenveto

Vesistöpaneelin ensimmäisen kyselyn tavoitteena oli taustoittaa paneelin toimintaa selvittämällä panelistien näkemyksiä mm. Suomen vesien tilasta ja keskeisistä ongelmista. Kyselyyn vastasi 36 panelistia. 

 

kysymys 1

Kuvaaja 1. Vesistöpanelistien (n=36) arvio sisävesiemme ekologisesta tilasta. Pienvesillä tarkoitetaan puroja, noroja, lähteitä ja lampia.

Panelisteja pyydettiin arvioimaan pienvesien, jokien ja järvien yleistä tilaa asteikolla erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen, huono ja erittäin huono. Järvien tila sai selvästi paremman yleisarvosanan kuin pienvedet ja joet. Vastausten mukaan heikoin tilanne on pienvesillä: enemmistö vastaajista piti pienvesien tilaa huonona tai erittäin huonona.

Panelisteilla oli mahdollisuus perustella antamaansa arvosanaa. Myös perusteluissa korostuu pienvesien heikko tila etenkin Etelä-​Suomessa. Esiin nousi myös Suomen vesien pitkän käyttöhistorian aiheuttamat ongelmat vesien ekologiselle tilalle. Virtavesien osalta mainittiin etenkin jokijatkumoiden katkeaminen patojen ja muiden nousuesteiden takia.

kysymys 2

Kuvaaja 2. Panelistien (n=36) antama arvio vesien tilan muutokselle viiden vuoden aikana.

Sisävesien ekologisessa tilassa ei panelistien mukaan ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana. Neljäsosa vastaajista arvioi järvivesissä myönteisiä muutoksia. Eniten negatiivisia muutoksia arvioitiin tapahtuneen pienvesissä. Erittäin hyvään suuntaan ei vesien tila ole muuttunut yhdenkään panelistin mukaan. (Ks. kuvaaja 2.)

 

kysymys 3

Kuvaaja 3. Vesistöpanelistien (n=36) tunnistamia merkittävimpiä ongelmia sisävesillämme.

Panelisteja pyydettiin nimeämään 1-​3 sisävesien merkittävintä ongelmaa. Kysymykseen vastasi 36 panelistia ja ongelmia nimettiin yhteensä 94 kappaletta. Annettujen vastausten perusteella tunnistettiin kymmenen erilaista ongelmatyyppiä.

Sisävesien merkittävimmiksi ongelmiksi nähdään valuma-​alueilta tuleva kuormitus ja rehevöityminen. Valuma-​alueelta tulevaan kuormitukseen sisältyvät vastaukset, joissa on mainittu ulkoinen ravinne- ja kiintoainekuormitus, maatalouden ja metsätalouden kuormitus sekä hajakuormitus. Maankäyttöön lukeutuu myös metsien käyttö. Seuraavaksi eniten ja melko tasaisesti panelistit nostivat ongelmiksi ojitukset, vaellusesteet, ilmastonmuutoksen, maankäytön ja vesien tummumisen.

Muiksi ongelmiksi panelistit nostivat 18 yksittäistä aihetta, joita olivat esimerkiksi liettyminen, pienvesien tila, kaivokset ja elinympäristöjen pirstoutuminen.

Takaisin Vesistöpaneelin etusivulle >