Merkittävä rahoitus pienvesien tilan parantamiseen

Suomen pienvedet – lähteet, norot, purot ja lammet – ovat heikossa tilassa.  Suomen vesistösäätiön vetämä hankekonsortio on saanut merkittävän avustuksen pienvesien tilan parantamiseen tähtäävälle Pienvesi-​Helmi -hankkeelle ympäristöministeriön Helmi-​elinympäristöohjelmasta

Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi-​Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n, Valonian ja Pyhäjärvi-​instituuttisäätiön kanssa. 

Käytännön toimenpiteitä, esimerkkejä ja vertaisoppimista

Hankkeessa ennallistetaan (12 kpl), suunnitellaan (19 kpl) ja inventoidaan (22 kpl) pienvesikohteita Uudellamaalla, Varsinais-​Suomessa, Satakunnassa, Keski-​Suomessa ja Lapissa. Käytännön toimenpiteiden ohella hankkeessa kehitetään ennallistamisen ja sen seurannan menetelmiä ja lisätään ennallistamiseen liittyvää osaamista vertaisoppimisen avulla. Tärkeänä tehtävänä on innostaa uusia toimijoita pienvesien tilan parantamiseen käytännön esimerkkien ja viestinnän kautta.

Hankkeen avustuspäätöksessä todetaan, että Pienvesi-​Helmi on “sekä alueellisesti että sisällöllisesti laaja ja vaikuttava hanke, joka on konsortiona monen vahvan ja osaavan toimijan yhteinen tulos. Hanke on merkittävä koko pienvesien ja rantaluonnon kunnostamisen teeman viitekehyksessä.

“Pienvesi-​Helmi on sekä alueellisesti että sisällöllisesti laaja ja vaikuttava hanke, joka on konsortiona monen vahvan ja osaavan toimijan yhteinen tulos. 

Hankkeella laajapohjainen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 494 000 euroa, josta 80 % rahoitetaan Järjestö-​Helmi-​avustuksena Helmi-​elinympäristöohjelmasta. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö sr.

Pienvesien tilan parantamiselle on suuri tarve

SYKEn tuoreen paikkatietoaineistoihin perustuvan arvion mukaan Suomen pienvedet ovat laaja-​alaisesti heikossa tilassa (Aroviita ym. 2021). Myös valtakunnallisen uhanalaisuusarvion mukaan pienvedet ja niiden lajisto on uhanalaistuneet koko Suomessa suunnan ollessa monilta osin heikkenevä. Pienvesien ongelmien taustalla ovat etenkin maa- ja metsätalous sekä vesi- ja kaupunkirakentaminen (Kontula ja Raunio 2018).

Hankkeessa toteutettavat toimet edistävät Helmi-​ohjelman tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Pienvesien tilan parantaminen on myös merkittävä osa mm. EU:n biodiversiteettistrategian, vesipuitedirektiivin ja siihen liittyvän kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Liisa Hämäläinen
etunimi.​sukunimi@​vesistosaatio.​fi
P. 044 537 3398


Lue lisää Helmi-​elinympäristöohjelmasta osoitteessa ym​.fi/​h​e​lmi