Miksi pienvesiä ennallistetaan?

Pienvedet tarvitsevat apua

Pienimmät vetemme - lähteet, purot, norot ja lammet -  voivat huonosti. SYKEn tuoreen paikkatietoaineistoihin perustuvan arvion mukaan Suomen pienvedet ovat laaja-​alaisesti heikossa tilassa. Myös valtakunnallisen uhanalaisuusarvion mukaan pienvedet ja niiden lajisto on uhanalaistuneet koko Suomessa suunnan ollessa monilta osin heikkenevä.

Pienvesien uhanalaistumiseen ovat johtaneet mm. ojitus, hakkuut, vesirakentaminen ja vesistöjen rehevöityminen. Myös ilmastonmuutos ja vieraslajit uhkaavat pienvesiä. 

Ennallistamalla torjutaan luontokatoa

Pienvesien tilaa voidaan parantaa ottamalla ne huomioon maankäytössä, kuten esimerkiksi hakkuissa ja rakentamisessa. Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä voidaan kunnostaa ja ennallistaa, joilla tarkoitetaan usein samaa asiaa. Ennallistamisessa on tavoitteena palauttaa pienvesi ja sen lähiympäristö mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Kunnostaminen puolestaan voi tarkoittaa myös esimerkiksi virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista.

Ennallistamista suunniteltaessa on tärkeää tarkastella kohteet lähiympäristöä ja valuma-​aluetta. Virtavesissä katse on kiinnitettävä koko uomaan ja mietittävä, miten toimenpiteet vaikuttavat muualla uomastossa. Jos tavoitteena on vaikkapa parantaa vaelluskalojen elinoloja, on tärkeää tarkastella, löytyykö uomasta eliöstön kulkua haittaavia rakenteita, kuten patoja.

Virtavesiä ennallistetaan esimerkiksi palauttamalla niihin mutkia ja lisäämällä puuta ja kiviainesta. Lähteiden ennallistamisessa voidaan tukkia alueen ojia tai poistaa lähteisiin tehtyjä rakenteita, kuten betonirenkaita.

Pienvedet  ja niiden lajisto ovat tärkeä osa monimuotoista luontoa. Pienvesillä on merkittävä vaikutus veden kiertokulkuun ja ekosysteemien toimintaan, sillä ne kytkevät erilaiset ympäristöt toisiinsa.  Pienvesien tilan parantaminen on merkittävä osa mm. EU:n biodiversiteettistrategian, vesipolitiikan puitedirektiivin ja siihen liittyvän kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden toimeenpanoa. 

Yhteistyökumppanimme:

Hankkeen rahoittajat: