Pienvesiosaaminen kiertoon

menetelmien kehittämistä ja vertaisoppimista

Tavoitteena osaamisen lisääminen

Pienvesi-​HELMI -hankkeessa toteutettavien käytännön ennallistamistoimenpiteiden ohella on tavoitteena kehittää ennallistamiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa kootaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä mm. maatalouspurojen inventoinnista, ennallistamisen vaikutusten seurannasta ja ennallistamisen valuma-​aluelähtöisestä suunnittelusta.

Hankkeessa mukana olevat toimijat luovat yhteistyöryhmän, joka tukee ja opastaa toisiaan ja välittää tietoa ja kokemuksia eteenpäin. Ryhmän kautta myös  mahdollisiin haasteisiin voidaan hakea ratkaisuja yhdessä.

 

Maatalouspurojen inventointi

Varsinais-​Suomen ja Uudenmaan alueella inventoidaa osana hanketta savimailla virtaavia maatalouspuroja. Inventointien yhteydessä kehitetään Metsähallituksen metsäalueilla käyttämää puroinventointimenetelmää ja lomakkeita soveltumaan paremmin myös maatalousalueiden purojen inventointiin.

Purojen paikkatietotarkastelussa hyödynnetään  SYKE:n kehittämää purojen paikkatietopohjaista tilan arviointimenetelmää (SYKE PuroHelmi 2021). Purojen inventointimenetelmän ja savimaan purojen ennallistamisten tavoitteen asettelun kehityksessä tehdään yhteistyötä hankekonsortion ja muiden maa- ja metsätalouden vesitalousasiantuntijoiden kanssa. 

Ennallistamisen vaikutusten seuranta

Hankkeen ennallistamiskohteilla aloitetaan seurantaohjelma toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi ja tehdään suunnitelma seurannan jatkamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Kerätty tieto tallennetaan kunnostajan karttapalveluun, jossa se on jatkossa kaikkien hyödynnettävissä.


Hankkeessa testataan erilaisia tapoja ennallistamistoimenpiteiden vaikutusten seuraamiseen ja kokemuksista kootaan kansalaisille suunnattu, tiivis ja kansantajuinen opas pienvesien seurantaan. 

 

 

Kohteet toimivat esimerkkeinä

Hankkeen ennallistamiskohteilla tehtävät toimenpiteet dokumentoidaan hyvin. Kohteilla järjestetään maastokoulutuksia ja pidetään työnäytöksiä.  Kokemuksista kootaan pienvesiennallistuksen esimerkkikortit, joiden avulla voidaan viestiä pienvesistä ja niiden tilan parantamisen mahdollisuuksista. 

Yhteistyössä:

Hankkeen rahoittajat: