Suomen Vesistösäätiön

Säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Vesistösäätiö sr, Stiftelsen för Vattendrag i Finland ruotsiksi ja Finnish Freshwater Foundation englanniksi, ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä tarkoituksessa tukea luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä parantaa vesistöjen tilaa Suomessa ja kansainvälisesti, ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä tukemalla Suomen puhtaiden sisävesistöjen säilymistä tuleville sukupolville.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan

  • myöntämällä apurahoja, avustuksia ja mikrolainoja
  • harjoittamalla tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja hanketoimintaa
  • verkostoitumalla ja ylläpitämällä yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin julkis- ja yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja säätiöihin
  • kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

 

4 § Peruspääoma

Säätiön perustajat ovat luovuttaneet säätiön peruspääomaksi viisisataatuhatta (500.000) euroa. Säätiön varat ja tulot, mikäli niitä ei välittömästi käytetä tai voida käyttää säätiön tarkoituksen edistämiseen, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintansa rahoittamiseksi.

Säätiöllä voi olla vapaan oman pääoman rahasto, johon säätiön perustajan sekä säätiön tarkoitusta yleisesti tukevien tahojen säätiölle luovuttamat varat voidaan kirjata. Hallitus voi tarvittaessa perustaa myös muita säätiön tarkoitukseen liittyviä rahastoja.

 

5 § Säätiön hallitus

Säätiön hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Ensimmäiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja nimetään perustamiskirjassa. Tämän jälkeen säätiön perustajat valitsevat ja tarvittaessa erottavat hallituksen jäsenet yksimielisellä päätöksellä. Mikäli perustajat eivät ole viimeistään kaksi kuukautta ennen hallituksen jäsenten kunkin toimikauden päättymistä valinneet jäseniä säätiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Perustamiskirjassa nimettävien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2020. Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) tilikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

 

6 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai lain määräyksistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

 

7 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, ellei hallitus toisin päätä.

 

8 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jolle kuuluvat säätiölain (487/​2015) 3 luvun 15 §:n mukaiset tehtävät.

Toimitusjohtajan palkan suuruuden ja muut mahdollisesti maksettavat palkkiot määrää säätiön hallitus.

 

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen. Hallitus voi lisäksi antaa edustamisoikeuksia.

 

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.

Säätiöllä on yksi (1) KHT-​tilintarkastaja ja tälle valittu varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Perustamiskirjassa nimettävän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toimikausi päättyy 31.12.2020. Muutoin tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toimikausi on kaksi (2) tilikautta.

 

11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Tilinpäätös tase-​erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen 

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/​3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa, ellei säätiölaissa edellytetä suurempaa ääntenenemmistöä.

 

13 § Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä, kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.