Vuoden 2023

Toimintakertomus

1. Yleistä

Suomen vesistösäätiö sr (Stiftelsen för Vattendrag i Finland, Finnish Freshwater Foundation, SVS) perustettiin joulukuussa 2019 ja se aloitti varsinaisen toimintansa 1.3.2020.

Tilikauden 2023 aikana toiminnan tärkeimmät painopisteet olivat pienvesien konkreettinen kunnostaminen ja vesistöjen kunnostukseen liittyvän osaamisen lisääminen, kansalaisten ja yhteisöjen osallistaminen vesiensuojeluun ja -kunnostukseen, suomalaisyritysten vesivastuun lisääminen ja vesiasioiden yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääminen.

Vuonna 2023 Suomen vesistösäätiöllä jatkuivat vuonna 2022 alkaneet Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen Vesi vanhin vanhin voitehista – mitä ihmettä? -hanke; Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kaksivuotinen Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hanke sekä Ympäristöministeriön rahoittama kaksivuotinen Pienvesi HELMI-hanke, joka saatiin päätökseen vuoden lopulla.

Hankeyhteistyön lisäksi vuoden 2023 toimintaan kuului sisävesien tilaan parantamiseen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä, yhteiskunnallista vaikuttamista, koulutusta ja viestintää. Suomen vesistösäätiön koordinoima alan asiantuntijoiden riippumaton ja sitoutumaton yhteistyöryhmä, vesistöpaneeli, aloitti uudistetulla kokoonpanolla toisen toimikautensa. Lisäksi yrityksille suunnatun kumppanuusohjelman toteuttamista jatkettiin.

2. Säätiön tarkoitus

Suomen vesistösäätiö on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton toimija, joka edistää sisävesien suojelu-, kunnostus- ja hoitotyötä Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminnan päämääränä on pysäyttää vesiekosysteemien monimuotoisuuskadon eteneminen, edistää vesien kestävää käyttöä, suojelua ja kunnostusta ja turvata vesiin liittyvä kulttuuriperintö siten, että puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville.

Toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat:

 1. Lisätä vesistöjen tilan parantamiseen ja ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin liittyvän tutkimustiedon saavutettavuutta, ymmärrettävyyttä ja käyttöä yhteiskunnassa.
 1. Lisätä kansalaisten ja yhteisöjen osallistumista vesiensuojeluun ja -kunnostukseen jalkauttamalla tutkittua tietoa käytäntöön.
 1. Luoda laaja-​alaista yhteistyötä ja edistää innovatiivisia käytäntöjä, uusia rahoituslähteitä ja yritystoimintaa vesien tilan parantamisen tueksi.

 

3. Säätiön hallinto

Suomen vesistösäätiöllä on toimitusjohtaja, joka vastaa säätiön päivittäisestä toiminnasta. Toimitusjohtaja työskentelee läheisesti säätiön hallituksen kanssa. Hallitus kokoontui vuonna 2023 kaksi kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Toimitusjohtaja: Heli Heinonen.

Hallitus: Auri Sarvilinna (puheenjohtaja), Liisa Hämäläinen (jäsen), Mikael Hed (jäsen).

Vuoden 2023 lopussa Suomen vesistösäätiön palveluksessa oli 3 henkilöä. Lisäksi säätiölle on vuoden aikana työskennellyt viestintäassistentti ja kolme vapaaehtoista työntekijää.

Säätiön henkilöstökulut olivat 198 590,98 euroa tilikauden aikana.

4. Toiminta tilikaudella

Suomen vesistösäätiö on vuoden 2023 aikana toiminut sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja edistänyt monipuolisesti tavoitteitaan Suomen sisävesien tilan parantamiseksi.

Hanketoiminta

Vuonna 2023 Suomen vesistösäätiöllä oli käynnissä kolme hanketta, joista yksi saatiin päätökseen.

Vesi vanhin vanhin voitehista – mitä ihmettä? - hankkeessa suojellaan vesiin liittyvää sanallista kulttuuriperintöä ja pyritään palauttamaan tunne vesiensuojeluun yhdessä kulttuurintutkijoiden, luonnontieteiden emeritusprofessorien ja monikulttuuristen nuorten taiteilijoiden kanssa.

Vuonna 2023 hanke oli esillä eri tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla, esim. Lammin tiedetoimittajien tapahtumassa, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa, Jyväkylän luonto-​elokuvafestivaalilla sekä Viron Shallow lakes conferencessa.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa työstettiin sisältöjä tulevaan tiedettä ja taidetta yhdistävään Vesikohtaamisia 2024 - tapahtumaan, joka järjestetään yhteistyössä Serlachius-​museoiden ja Mäntän musiikkiviikkojen kanssa. Hanketyöryhmä kokoontui kahden päivän leirille ja järjesti yleisökeskustelutilaisuuden Karjalohjalla.

Hanketyöryhmä tutustui SKS:n arkistoon. Lisäksi aloitettiin Wasser -laulua etsimässä - lasten musiikkisatu -yhteistyö, johon liittyen kehitettiin Vedenvartijat -varhaiskasvatusmateriaalia. Hankkeen lopputulokset yhteen kokoavan kirjan työstäminen aloitettiin. Hankkeen taiteilijat ja tieteentekijät jatkoivat itsenäistä apurahatyöskentelyään. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö.

Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? - hanke tarkastelee vesivastuun käsitettä ja selvittää, minkälaista apua suomalaisyritykset tarvitsevat vesivastuullisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa kehitetään P&K-yrityksille suunnattu palvelukonsepti, jonka avulla mm. säätiöt ja yhdistykset voivat auttaa yrityksiä vesivastuutyössä.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa jatkettiin palvelukonseptin yhteiskehittämistä.  Lisäksi hankkeessa viestittiin laajasti vesivastuusta muun muassa Mikä ihmeen vesivastuu? -webinaarissa, joka keräsi useita kymmeniä kuulijoita oppimaan vesivastuun perusteista Hanketta rahoittaa Etelä-​Savon ELY-​keskus osana Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Pienvesi HELMI -hanke saatiin päätökseen vuoden 2023 loppupuolella. Hankkeessa ennallistettiin, suunniteltiin ja inventoitiin pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-​Suomessa, Satakunnassa, Keski-​Suomessa ja Lapissa. Vuonna 2023 toteutettiin suurin osa hankkeessa tehdyistä elinympäristö-​kunnostuksista (12 kpl), inventoinneista (22 kpl), kunnostussuunnittelusta (17 kpl) ja koulutuksista (5-​osainen webinaarisarja ja 10 maastokoulutusta) sekä tuotettiin oppimateriaaleja pienvesien inventointiin ja seurantaan. Lisäksi hanketta ja sen tuloksia esiteltiin useissa kansallisissa seminaareissa ja se sai runsaasti näkyvyyttä sekä alueellisessa että valtakunnallisessa mediassa.

Hanke toteutettiin yhdessä Keski-​Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Pyhäjärvi-​instituutin ja Valonian kanssa.  Hanketta rahoitti ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen Helmi-​elinympäristöohjelma. Rahoitukseen osallistuvat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö.

Lisäksi vuoden 2023 aikana valmisteltiin ja jätettiin rahoitushakemus neljälle uudelle hankkeelle, joista myönteisen rahoituspäätöksen Wihurin säätiöltä sai vuoden 2024 aikana toteutettava Minustako Vesiensuojelija? -hanke. Tammikuun 2024 loppupuolella Yhdessä pienten puolella -pienvesien suojeluhanke valittiin Partioaitan vuoden 2024 Ympäristöbonuskohteeksi.

Muu toiminta

Hankeyhteistyön lisäksi Suomen vesistösäätiön toimintaan vuonna 2023 kuului sisävesien tilaan parantamiseen liittyvää sidosryhmäyhteistyötä, yhteiskunnallista vaikuttamista, koulutusta ja viestintää.

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvän Suomen vesistösäätiön koordinoiman Vesistöpaneelin toinen toimikausi käynnistyi kesällä 2023. Uudistettu paneeli kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja sen alainen, valmistelevaa työtä tekevä pienryhmä aloitti toimintansa. Keskeinen osa vuoden 2023 yhteiskunnallista vaikuttamista oli Suomen vesistösäätiön vaaliohjelman laatiminen kevään eduskuntavaaleihin ja kansanedustajien ja puolueiden taustavaikuttajien kontaktointi ja tapaaminen vaaliohjelmaan liittyen.

Lisäksi pidettiin puheenvuoroja vesien tilan parantamisesta eri tapahtumissa, annettiin haastatteluja, kirjoitettiin ammattiartikkeleita ja uutisjuttuja sekä viestittiin aktiivisesti vesiin ja vesiensuojeluun liittyen sosiaalisessa mediassa. Osa yhteis-​kunnallista vaikuttamista on Suomen vesistösäätiön julkaisema blogi, johon kirjoitti vuonna 2023 muun muassa eurokansanedustaja Sirpa Pietikäinen. Kansalaisille suunnattu Verrattomat vetemme -opas valmistui syksyllä 2023.

Kotimainen kunnostusyhteistyö jatkui eri yhteistyökumppaneidemme kanssa. Pidimme Rapala VMC Oyj:n työntekijöille purokunnostukseen liittyvän luennon ja järjestimme purokunnostustalkoot Nuuksion Myllypurolla Espoossa. Capeenpuron kunnostukseen liittyvä yhteistyö jatkui R. Eric ja Bror Serlachiuksen säätiön kanssa Laukaassa. Uutena avauksena käynnistyi Makonjoen kunnostusyhteistyö Etelä-​Savossa yhteistyössä Suur-​Savon Sähkö Oy:n, Etelä-​Savon Ely-​keskuksen ja Saimaan jokitalkkareiden kanssa.

Suomen vesistösäätiö teki vuonna 2023 laajaa yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten vesialan toimijoiden kanssa. Merkittäviä yhteistyökumppaneita vuonna 2023 olivat edellä mainittujen lisäksi mm. Finnish Water Forum, SYKLI, Image Wear Oy, sekä Acwa-​Life-​hankekonsortio. Aktiivista yhteistyötä on jatkettu lisäksi mm. ELY-​keskusten, Länsi-​Uudenmaan vesi- ja ympäristön, Pyhäjärvi-​instituutin, Valonian ja SYKEn kanssa.

Yrityksille suunnatun säätiön kumppanuus-​ohjelman toteuttaminen alkoi vuoden 2023 alkupuolella. Kumppanuusohjelman kautta säätiön verkosto kasvoi merkittävästi ja ohjelman kautta on käynnistynyt yhteistyö-neuvotteluja.

Suomen vesistösäätiö toimi edelleen eurooppalaiseen jokikunnostusverkoston (European Centre for River Restoration, ECRR) jäsenenä ja tekee yhteistyötä Maailman vaelluskalasäätiön (World Fish Migration Foundation) kanssa sekä eurooppalaisen Dam Removal -verkoston kanssa.

Säätiö osallistui myös Vesistökunnostusverkoston ohjausryhmän, Helmi-​ohjelman valtakunnallisen pienvesien koordinaatioryhmän ja Horizon2020 -ohjelman rahoittaman, Euroopan laajuisen DRYVER-​hankkeen asiantuntijaryhmän työskentelyyn.

5. Säätiön toiminnan kehitys

Suomen vesistösäätiön toiminta seuraa pääpiirteittäin vuosille 2020–2025 laadittua pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa, jota päivitetään säännöllisesti. Säätiön keskeisiä toiminta-​alueita ovat vesistöjen kunnostus ja vesivastuullisuuteen liittyvien palvelujen tuottaminen sekä vesien tilan parantamiseen liittyvä sidosryhmäyhteistyö, viestintä, koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Säätiön toiminta pohjautuu tutkittuun tietoon, joka tehdään kaikille ymmärrettäväksi. Säätiön keskeinen toimintamuoto on kotimainen hankeyhteistyö, jonka kautta eri sidosryhmät voivat osallistua säätiön toimintaan ja olla osaltaan rakentamassa sektorirajat ylittävää vesiensuojelutoimintaa.

 

Vuosien 2024–2025 toiminnan painopisteet ja keskeiset toimenpiteet:

 1. Vesistöjen kunnostuksen ja suojelun lisääminen
  • Pienvesi-​Helmi-jatkohankkeen suunnittelu, rahoitushaku ja toteutus vuosina 2024–2025
  • Makonjoen kunnostushankkeeseen osallistuminen
 2. Kansalaisten innostaminen vesiensuojelutyön
  • Vesi vanhin voitehista – Mitä ihmettä? - hankkeen saattaminen päätöksen vuoden 2024 lopulla
  • Minustako vesiensuojelija-hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
  • Yhdessä pienten puolella -hankkeen suunnittelu ja käynnistäminen vuoden 2025 alussa
  • Viestintä, koulutus, ympäristökasvatus
 3. Yritysten vesivastuullisuuden lisääminen
  • Säätiön kumppanuusohjelman toteuttaminen
  • Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hankkeen saattaminen päätöksen vuoden 2024 puolivälissä
 4. Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen vesien tilaan liittyen
  • Vesistöpaneelin toisen toimikauden koordinointi ja rahoituksen varmistaminen paneelille
  • Tapaamiset ympäristövaikuttajien, päättäjien ja medioiden kanssa
  • Lausunnot ja mielipidekirjoitukset
  • Blogit ja muut julkaisut